Постови

Приказују се постови за мај 31, 2010

САВРЕМЕНИ ЧОВЕК ЈЕ ИЗГУБИО СТИД

Слика
Ап­со­лут­но је пре­ко­ра­че­на сва­ка гра­ни­ца при­стој­но­сти и око то­га по­сто­ји пот­пу­ни јав­ни кон­сен­зус, укљу­чу­ју­ћи у тај кон­сен­зус и те­ле­ви­зи­ју „Пинк”, ка­же пред­сед­ник Са­ве­та Ре­пу­бли­ке ра­ди­о­ди­фу­зне аген­ци­је. Раз­го­вор с вла­ди­ком По­р­фи­ри­јем (Пе­ри­ћем), пред­сед­ни­ком Са­ве­та Ре­пу­блич­ке ра­дио ди­фу­зне аген­ци­је (РРА), за­по­чи­ње­мо у че­твр­так, у ча­су ка­да при­сти­же ин­фор­ма­ци­ја да је гле­да­ност „Фа­р­ме”, ри­ја­ли­ти про­гра­ма те­ле­ви­зи­је ,,Пинк”, опа­ла за ви­ше од 50 од­сто по­што је „Пинк” ис­по­што­вао зах­тев да псов­ке и не­при­стој­ни из­ра­зи бу­ду пре­кри­ве­ни, „би­по­ва­ни”. На на­ше пи­та­ње да ли је Са­вет РРА у овом слу­ча­ју мо­рао да ре­а­гу­је и ра­ни­је, вла­ди­ка По­р­фи­ри­је ка­же да је Аген­ци­јапрет­ход­но већ до­не­ла од­лу­ку о по­кре­та­њу по­ступ­ка про­тив „Пин­ка” због „Фа­р­ме”, али и про­тив не­ких дру­гих еми­те­ра због ве­р­бал­ног екс­тре­ми­зма и увре­дљи­вог го­во­ра. –